GENERAL TERMS & CONDITIONS

MAKEMYDAY.BIZ BV. General Terms and Conditions makemyday.biz BV. 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN MAKEMYDAY.BIZ
februari 2024

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder: 

• Opdrachtnemer: Makemyday.biz B.V., kantoorhoudende aan de Beshiweg 13, Willemstad, Curacao, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 164916, handelend onder de naam Make My Day. 
• Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met de Opdrachtnemer sluit, een opdracht verleent aan de Opdrachtnemer, of aan wie de Opdrachtnemer een schriftelijke aanbieding (“Offerte”) heeft gestuurd waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 
• Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of Offerte worden verricht.
• Overeenkomst c.q. Opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Partijen” of elk een “Partij”.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website van de Opdrachtgever, alle Offertes die Opdrachtgever doet, op alle Overeenkomsten die hij sluit en op alle Overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover Opdrachtnemer aanbieder dan wel leverancier is, ook indien deze diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor. Indien er sprake is van enige verwijzing naar de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
3. Als Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet meer van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer in enige mate het recht zou verliezen om alsnog de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
4. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen samen nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, met behoud van het oorspronkelijke doel. Bij onduidelijkheid worden de bepalingen geïnterpreteerd in lijn met de geest van deze Algemene Voorwaarden. Niet-gereguleerde situaties worden tevens in lijn met de geest van deze Algemene Voorwaarden behandeld.
5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden doorgevoerd, terwijl grote inhoudelijke wijzigingen (vooraf) met de Opdrachtgever worden besproken.

ARTIKEL 3. WERKZAAMHEDEN, PRIJZEN EN OFFERTES
1. Alle Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor 14 dagen na dagtekening van de Offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever de Offerte aanvaardt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. Opdrachtnemer kan niet aan de Offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief wettelijk verplichte belastingen zoals omzetbelasting (OB), en aanvullende kosten zoals reis en verblijfskosten, print-, transport-, verpakking-, en onderhoudskosten, tenzij nadrukkelijk schriftelijk aangeven.
3. De prijzen worden definitief nadat aan alle ontwerp- of opdrachtvoorwaarden is voldaan en deze schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer. Onvoorziene prijsstijgingen in materiaalkosten of andere noodzakelijke en/of verplichte heffingen kunnen te allen tijde evenredig worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
4. Indien de Opdrachtgever verzuimt om de gevraagde data tijdig aan te leveren zoals gespecificeerd in de Offerte of Overeenkomst, komt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever. In een dergelijk geval wordt de voorgestelde tijdslijn automatisch opgeschoven tot het moment waarop alle benodigde data wel zijn ontvangen van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen beschikbaar zijn volgens de bijgewerkte tijdslijn, maar kan de beschikbaarheid van externe partijen niet garanderen. Het blijft ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat alle benodigde data tijdig worden verstrekt om de voortgang van het project te waarborgen.
5. Indien de Opdrachtgever enig geplande afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert, behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om de gereserveerde tijd tegen het normale uurtarief in rekening te brengen. Deze vergoeding dekt de kosten die de Opdrachtnemer heeft gemaakt voor het reserveren van de tijd en eventuele andere gerelateerde kosten. 
6. Bij het construeren van een website voor de Opdrachtgever, zal het logo van Opdrachtnemer onderaan de website worden geplaatst. De Opdrachtgever stemt ermee in dat dit logo niet verwijderd, gewijzigd of verborgen mag worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
7. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen Partijen in onderling overleg de Overeenkomst wijzigen of aanvullen indien nodig. Opdrachtnemer behoudt het recht om een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst te weigeren als dit kwalitatieve en/of kwantitatieve gevolgen heeft voor de uit te voeren werkzaamheden. In dat geval heeft Opdrachtnemer recht op betaling voor de verrichte arbeid met betrekking tot de oorspronkelijke opdracht.
8. Bij financiële en/of kwalitatieve consequenties van de wijziging of aanvulling wordt de Opdrachtgever vooraf geïnformeerd. Indien de wijziging aan Opdrachtnemer toerekenbaar is, worden geen extra kosten in rekening gebracht. Bij wijzigingen toerekenbaar aan de Opdrachtgever worden wel extra kosten berekend.

ARTIKEL 4. GARANTIE EN KLACHTRECHT
1. Klachten of gebreken dienen binnen 7 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij Opdrachtnemer. Klachten of gebreken geven Opdrachtgever nooit het recht de betaling van niet betwiste delen op te schorten of te verrekenen.
2. Opdrachtnemer is nooit tot een verdergaande garantie gehouden ten opzichte van de Opdrachtgever dan de garantie waarop Opdrachtnemer ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 

ARTIKEL 5. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID 
1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming. Het totale aansprakelijkheidsbedrag van de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever voor deze schade zal niet meer bedragen dan het totale factuurbedrag van de Overeenkomst of de Offerte tussen beide Partijen. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die het factuurbedrag van de Overeenkomst of de Offerte overstijgt, inclusief eventuele claims, verliezen of onkosten die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Ongeacht de aard van het geschil of de vordering, zal Opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg-, of strafschade, inclusief (maar niet beperkt tot) winstderving, verlies van goodwill, verlies van gegevens, of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit of in verband met de dienstverlening of het gebruik van de geleverde producten, zelfs indien Opdrachtnemer op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in het eerste lid blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of daaraan gelijk te stellen grove schuld van Opdrachtnemer, of indien aansprakelijkheid voortvloeit uit de wettelijke aansprakelijkheidsregeling.

ARTIKEL 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Opdrachtnemer blijft altijd eigenaar en rechthebbende van de door haar vervaardigde of gedigitaliseerde ontwerpen, tekeningen, digitale bestanden en documenten, tenzij Opdrachtnemer hier nadrukkelijk schriftelijk afstand van doet.
2. Logo's die worden ontworpen als onderdeel van de diensten geleverd door Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever zullen eigendom worden van de Opdrachtgever zodra de volledige betaling voor het ontwerp is ontvangen door Opdrachtnemer. De Opdrachtgever verkrijgt vervolgens het volledige intellectuele eigendomsrecht op het logo.
3. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te doen naar intellectueel eigendom, beschermde ontwerpen en beeldmerken en van toepassing zijnde patenten en vrijwaart Opdrachtnemer van enige aansprakelijkheid hiervoor bij het verstrekken van tekeningen, digitale bestanden, ontwerpen, foto’s en/of enigerlei andere informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.

ARTIKEL 7. OVERMACHT
1. Indien Opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst jegens de Opdrachtgever kan voldoen, zal de uitvoering van het betreffendedeel van die Overeenkomst worden opgeschorst.
2. Indien enige overmachtstoestand twee (2) maanden heeft geduurd of zodra redelijkerwijs vaststaat dat deze tenminste twee (2) maanden zal duren, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Partijen over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zijn. 
3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: staking, stroomstoringen, brand, machinebreuk, stagnatie en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en/of andere problemen die zich buiten de risicosfeer van Opdrachtnemer om manifesteren bij Opdrachtnemer en/of toeleveranciers van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 8. ANNULERING, OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Indien de Opdrachtnemer een Overeenkomst annuleert, worden alle gemaakte kosten, bestede uren, samen met eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig aan de Opdrachtnemer in rekening gebracht. 
2. Wanneer de Werkzaamheden zijn verricht volgens de specificaties van de Opdrachtgever, en dus persoonlijk van aard zijn en niet kunnen worden geannuleerd, zal de Opdrachtnemer de gehele offerte of de afgesproken prijs voor de Werkzaamheden in rekening brengen bij de Opdrachtgever. 
3. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering wordt ingewilligd, of indien de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verloren gaat door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins, of indien de Opdrachtgever kennelijk niet in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft de Opdrachtnemer het recht om iedere overeenkomst met de Opdrachtgever zonder tussenkomst van de rechtbank te ontbinden.
4. Door de ontbinding worden alle wederzijdse vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Opdrachtnemer geleden schade.
5. Indien er gerede twijfel bestaat bij de Opdrachtnemer over de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtnemer het recht om het verrichten van de werkzaamheden uit te stellen totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de directe- en indirecte schade die de Opdrachtnemer lijdt door deze vertraagde aflevering.
6. Indien de Opdrachtnemer een Overeenkomst annuleert, worden alle gemaakte kosten, bestede uren, samen met eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig aan de Opdrachtnemer in rekening gebracht. 

ARTIKEL 9. BETALING EN INCASSOKOSTEN
1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Opdrachtnemer behoudt zich echter het recht voor om betaling in termijnen mogelijk te maken, dit uitdrukkelijk wordt afgesproken bij de Overeenkomst.
2. Als het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is hij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Opdrachtnemer behoudt het recht om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering onmiddellijk op te eisen. 
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

ARTIKEL 10. WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN:
1. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen na schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever.
2. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van de voorgestelde wijzigingen ten minste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum.
3. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen, heeft hij het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk op te zeggen.
4. Bij uitblijven van opzegging wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen te aanvaarden, die van kracht worden op de aangegeven ingangsdatum.

ARTIKEL 11. SLOTBEPALINGEN
1. De Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst met Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk over te dragen.
2. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overige Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is uitsluitend het recht van Curaçao van toepassing. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever die voortvloeien uit of in verband staan met een tussen hen gesloten Overeenkomst, ook die welke spoedeisende beslechting behoeven, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao. Dit laat onverlet het recht van Partijen desgewenst beroep of cassatie in te stellen.